Zaregistrujte sa a získajte zľavu 10%!

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia 

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Optik JaŠ s.r.o. IČO: 50525352 so sídlom Makovického 56/5, 010 01, Žilina, zapísana v Obchodnon registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 67732/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Makovického 56/5, 010 01, Žilina,  email: info@eyewear.sk telefón: +421 948 331 414

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zákazky.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo  zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, namerané dioptrické hodnoty, lekárska správa o stave zraku), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné objednávku uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely uchovania objednávky z dôvodu objednania náhradných dielov, predchádzajúcich dioptrií na porovnanie výsledku hodnoty, najdlhšie 10 rokov, ak
 • sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• podieľajúce sa na marketingu, realizácii platieb na základe objednávky,
• zaisťujúce služby prevádzkovania portálu www.optikjas-makovickeho.sk/ kontaktnesosovky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním  databáz a programového vybavenia prevádzkovateľa

ZOZNAM PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • iOptics s.r.o. IČO: 51 718 901, Makovického 56/5, 010 01 Žilina (Marketing, správa IT, správa databáz, správa e-shopu)

 • Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05, Bratislava (platby cez terminál prevádzkovateľa)

 • Zamestnanci prevádzkovateľa

 • Štatutárni zástupcovia prevádkovateľa

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498, Technická 7, 821 04 Bratislava

 • Gopay s.r.o., IČO: 26 046 768 Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika

 • Shoptet s.r.o., IČO: 28 935 675 Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika

 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo  EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA (Google Ads, Google AdSense, Google Tag Analytics, Google Search Control a Google Tag Manager používame za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb)

 Naše webové stránky používajú prepojenia na nasledujúce sociálne siete:

 • facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 • Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosťna Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä VPN, FireWall, SSL... atď

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby v článku V bod (A) týchto podmienok.

   

VIII. Záverečné ustanovenia

 • Vyšetrením zrakovej ostrosti, vytvorením objednávky kontaktných šošoviek, vytvorením objednávky dioptrických (slnečných) okuliarov a iných pomôcok týkajucích sa očnej optiky a vyšetrenia zraku, kontaktných šošoviek, odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, odoslaním objednávky z internetového portálu prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára, formulára priamo na prevádzke prevádzkovateľa. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Optik JaŠ s.r.o.